Beszélő jelképeink: a nemzeti jelképeinkbe kódolt égi üzenetek

Mindenki érzi a szavakon túli jelentésüket és a lényegegüket. Jelképeink összekapcsolnak bennünket: ezek az együvé tartozásunk kohéziós erői, közös hitünk kovásza, amely tudatalattinkon keresztül üzeni számunkra az utat és vezet minket az élet tengerén.

Minden jelkép sajátos jelentést hordoz azok számára, akik birtokolják. Szimbólum elvileg bármi lehet, de a szent jelképeket valamilyen szakrális szellemiség hatja át és szentséges erő tölti meg tartalommal és karizmával.

Vegyünk néhány példát! Ha kiejtjük azt a szót, hogy Trianon, vagy 1956, vagy 1848-49, máris érzékeljük azt a lelki megindultságot, amely megborzongtat és lelkileg-érzelmileg egyaránt hatásba tesz bennünket. Ilyen a magyar Szent Korona (mely egyszersmind szakrális ereklye is), a magyar nemzeti zászló, a címer, a himnusz, a turul, illetve a kerecsensólyom, de kevésbé magasztos dolgokat is jelképként szoktunk használni.

Hogyan és mi módon működnek időtlen idők óta nemzeti jelképeink?

A nemzeti jelképek, mint minden szimbólum, összekapcsol valamit/valakit valakivel vagy valamivel. A magyar nemzeti jelképek egy felső, égi erővel teremtenek összeköttetést téren és időt túli síkokon. Ezért teljesen mindegy, hogy a világ mely táján csendül fel a himnusz, vagy vonják fel a nemzeti lobogót, vagy teszi ki a kokárdát március 15-én, a magyarság kollektív tudattalanján keresztül létrejön a kapcsolat.

A magyar népszellem egy téren és időn túli szférában áthatja minden magyar ember lelkét. Sőt, nem csupán áthatja, hanem táplálja is. Ha figyelünk rá, akkor érezhetjük is.

Bármennyi tudást és információt gyűjtünk is össze egy-egy jelképről, az csupán iránymutató, de közel sem tükrözi a teljességet. A jelképek ugyanis bizony értelemben „élnek”. Mint már az imént utaltam rá, minden egyes emberrel személyes kapcsolatot alakíthatnak ki a jelképek. Lényegük éppen a perszonális hatásban keresendő. Elmondhatom, hogy „hivatalosan” mit fejeznek ki egy jelkép színei és ábrái, de azt az érzületet és lelkületet, amit az individuum belül érezhet, semmi más nem pótolhatja vagy írhatja le.

Napvallásunk tükrében például az Árpád-sávos zászló két színe: a vörös és a fehér szín a Napra és a Holdra utal. Elsősorban nem égitestként, hanem két kozmikus erőként, tudniillik, nap erő és hold erő formájában, ezen túlmenően pedig megszemélyesítésként: a Napisten és a Holdisten(nő) attribútumaiként van jelen.

Ezt értelmezhetjük úgy, hogy a vörösen izzó napkorong a szoláris, férfias tudatosság, mítoszainkban Arany Atyácska, a napvallásban Naporcájú Égapa megjelenítője, míg az ezüstös-fehéren csillogó Hold a lunáris, nőies, befogadó Éganya, Istennő, Holdanya vagy Boldogasszony megtestesülése.

Léteznek más megközelítési módok is. Például a szellemi és az anyagi világokra való utalásként is felfoghatjuk e színeket.

Hadd emlékeztessek olyan alkimista tanulmányokra, amelyekben az albedo és a rubedo állapotok a megtisztulás más és más fázisát reprezentálják.

 

Ha pedig nem csak az alkimista megközelítésre vagyunk kíváncsiak, akkor eszünkbe juthat a kozmikus rend leképződése a társadalomra. Ugyanis őseink uralkodási formája a kettős fejedelemség/királyság volt. Ennek fényében volt egy világi és katonai feladatokat ellátó gyula tisztséget viselő király – ő volt a Napkirály –, míg mellette áll a szakrális tisztséget betöltő kende vagy kündü, azaz a Holdkirály.

E két jelképes színnel találkozunk a honfoglalás korában, Attila hunjainál (példádul Árpád-sávos pajzsuk volt a katonáknak), sőt egészen visszanyúlik az egyiptomi időig. Vajon milyen színű koronát viselt az Alsó- és Felső Egyiptomot istenkirályként, tehát szakrális uralkodóként kormányzó fáraó? A helyes válasz: vörös és fehér koronát viselt. Ezzel pedig minden szónál beszédesebben fejezte ki az alsó és felső világokban egyaránt működő hatalmát.

Mindezek alapján egy vörös és egy fehér részből álló zászló is hűen tükrözi az élet eme kettőségét. De további kérdésként felmerül, hogy vajon egyes esetekben miért 7, vagy 8, vagy 9 sáv található például az Árpád-sávos zászlókon?

Mivel szellemi vezetőink a mágia beavatottjai és letéteményesei voltak, így nem meglepő, ha a színek egymásutánisága mögött világokat, létsíkokat sejtünk, amelyekre a beavatottak tudata túlvilági utazásaik során eljuthatnak és barangolhatnak.

Vegyünk például egy táltost, aki révülés közben, kilép a testéből és felkeresi az ősök szellemeit a túlvilág (világfa) egy megadott szférájában és tőlük kér tanácsot, segítséget, útmutatást a nemzet jövőjével kapcsolatban. Képletesen megmássza a világfát, konkrétan téren és időn túli síkokra utazik a tudata (!), majd visszatérvén, új információkat közöl a néppel.

A beavatott ez esetben tehát egy égbe emelkedő személy, aki avatottságának függvényében nyerhet bebocsátást valamelyik magasabb asztrális vagy mentális síkra.

A színek mellett felhozhatnánk heraldikánk egy másik ékes motívumát is, a kettős keresztet.

Nem belemagyarázás, hanem pusztán felvetés és hermeneutika kíván lenni a következő okfejtés.

A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a kereszt szimbólum egyidős a mai emberiséggel, ha ugyan nem sokkal régebbi. (Bár ezt aligha lehetne bizonyítani.) A kereszt szimbólummal ugyanis találkozunk a Krisztus előtti időkben számos földrészen, számos kultúrában. Például: egyiptomi ankh, vagy a kelta kereszt, de találkozunk vele Indiában, Mezopotámiában, vagy Amerikában is.

Miért? Talán mert egy kozmikus jelképről van szó, amely a fenti világokat a lenti világgal egyesíti.

A kereszt sokféle lehet: füles kereszt, napkereszt, kopt kereszt, Antalkereszt, Tau, kettős kereszt stb.

Általában igaz, hogy a kereszt függőleges része a fentet a lenttel kapcsolja össze, értve ez alatt a magasabb, felső, isteni világokat és az anyagi világot. A kereszt vízszintes szára pedig az anyagi, megnyilvánult világot jelképezi. Ámde, ha kettős keresztről van szó, akkor kettő vízszintes résszel van dolgunk, ugyebár? Ez esetben a magasabban lévő, rövidebb vízszintes rész nem az anyagi világot, hanem a szellemi szférát fejezi ki. Így a kettős kereszt egy stilizált életfának is beillik.

 

 

Most következik nemzeti jelképeink talán legfontosabb mondanivalója: az egység kifejezésre juttatása.

Minden nemzeti jelkép attól nyeri el valódiságát, hogy ráérzünk eredeti rendeltetésükre.

Álláspontom szerint ez nem lehet más, mint az egység megvalósítása.

Vizsgálódásaim és kutatásaim alapján, a magyar lélekben mindig is megvolt és munkált a kozmikus egységszemlélet, amit én napvallásnak hívok. Cáfolom, hogy őseink istentelenek, divatos szóval élve, „pogányok” lettek volna. Őseink valóban nem a mai kereszténységet követték, ennyiben tehát valóban pogányoknak tekinthetők. Mindazonáltal kétségtelen tény, hogy megvolt a maguk egységszemlélete, amely jóval átfogóbb és toleránsabb volt, mint a mai kizárólagosságra törekvő kereszténység.

Ezt napvallásnak hívom, mert nem csupán fényvallásról van szó!

Az égi fénynek ugyanis van forrása. Ez a mi világunkban a Nap. Lentről nézve áttételesen, közvetett módon pedig az élet forrása a Napisten, mint a Teremtő legtisztább és legmagasztosabb megjelenési formája.

Ami a Nap a látható világban, az a Napisten a láthatatlan világokban. Vagyis az Élet, a Jóság, a Tudás, az Erő, az Üdv, a Megvilágosodás eredője.

 

Így juthatunk el nemzeti a jelképeinkbe kódolt égi üzenetek megfejtéséhez. Jó kutatást kívánok!

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

 

Bővebb információ:

napvallas@gmail.com

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

 

Recent Posts