Magyar Misztériumok

A magyarság eredete, származása azért is számít az egyik legnagyobb misztériumnak, mert kijelöli létünk célját, misszióját itt, a Földön. Más népekkel együtt legyünk mi is büszkék származásunkra, ismerjük meg nemzeti tradícióinkat, és ne engedjük magunkat elsodortatni isteni küldetésünktől.

 

Honnan ered az Árpád-ház?

Tisztázzuk, hogy miként más népek esetében, úgy a magyaroknál is a legendák, a mítoszok, a krónikák, a szájhagyomány és az ősök szellemei adhatnak csak hiteles választ erre a kérdésre. Előbbiek írásban, utóbbiak kinyilatkoztatások formájában.

Fontosnak érzem leszögezni, hogy a magyarság őseinek szellemei és újra testet öltött lelkei legalább annyira hiteles források, mint a papírokra rótt vagy nyomtatott betűk bármelyik változata.

 

A magyarok leszármazási vonalát a Gesta Hungarorum (1282 körül) egészen Nimródig vezeti vissza, s ezt a tényt jó néhány krónika megismétli. Nimród pedig Noénak volt a dédunokája. Vagy vegyünk egy másik vonalról egy olyan forrást, amely nyilván nem keveredhetett ezekkel! „A régi időkben a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott.” Idézhetnénk a Tárih-i Üngürüsz-ből.

 

Miközben mások vérre menő ideológiai párbajt vívnak amiatt, hogy Nimród azonos-e a biblia Nimróddal, illetőleg ki mit módosított az ősi leírásokon, a lényeget nem szabadna szem elől tévesztenünk. Jelesül azt, hogy a magyar uralkodóház, vagyis a Turul-dinasztia egészen Nimródig (Ménróth, Nimrud), az özönvizet követő és a mai napig is tartó világkorszak első királyáig vezethető vissza. Ebbe a sorba, pontosabban vérvonalba, a Turul-vérvonalba tartozik krónikáink szerint többek között Attila, Álmos, Árpád is.

 

Miről is van itt szó?

Arról, hogy Nimród ősatyánk egy sumer király volt, akinek a leszármazottai között tisztelhetjük/tisztelhetnénk magunkat is. Ebből következik és levezethető például a sumér-magyar rokonság, az égi elrendelésünk (akár genetikánkba és lelkünkbe kódolva), hovatovább a mágikus képességeink, amelyek szent vérvonalunk történelmében újra meg újra hírt ad magáról.

 

A Turul nem egy fizikai madár, hanem a Napisten lélek-madara, amely e szerint „beavatkozott” az Árpád-ház sorsába. Nem is kicsit. Maga az Árpád-ház, amikor Turul-dinasztiával azonosítja magát, akkor azzal egyértelműen deklarálja magáról, hogy ő a Napistent tekinti ősforrásának. Minden szellemi ereje és lelki tudása a Napistennek köszönhető, akit sokféle névvel személyesített meg.

 

Vannak, akik szerint a turul szó a turán szóból származik, ily módon a turáni népek sorsában megjelenik egy égi energia, a Napisten ereje és szándéka.

Akár elfogadjuk ezt a verziót, akár nem, Emese álmában találkozunk a turultól való megtermékenyítés, majd a méhéből eredő, az egész világot elárasztó folyó képével.  Kell-e szebb költői kép eredetünk és a küldetésünk megfogalmazásához?

 

Ősi napvallásunk követőinek és életre keltőinek ennél fogva mindig azon kellett munkálkodniuk, hogy emlékeztessék tanítványaikat és a népet saját létének okára és feladataira.

Az egyik legnagyobb magyar misztérium éppen a származásunk és a küldetésünk. Vegyük észre, hogy amint ezt valaki szóba hozza, mi több, ennek megvalósításába kezd: érdeklődik a magyar őshagyományról, ősvallásról, mások számára kényes kérdéseket tesz fel és nem tud mit kezdeni az erősen vitatható válaszokkal, annak azonnal nekitámad egy láthatatlan erő: hol a szélsőséges nacionalizmus, hol az „anti…” kezdetű ideológiák valamelyikével igyekszik megbélyegezni az illetőt.

Valódi – nem csupán az egyházi intézmény által avatott – szentek, csodatevők, szent életű beavatottak sora is bizonyítja mágikus képességeinket és természetfeletti érdemeinket.

A hagyomány szerint Aba Sámuel (1041-1044) magyar király kihantolt teste nem csupán érintetlen, romlatlan és ép volt, hanem még a sebei is begyógyultak, melyeket csatában szerzett.

Az Árpád-házi szentek csodatételeit is megemlítjük, hiszen akár egy egész könyvet meg lehetne tölteni velük. A kérdés mindezek fényében az, honnan származik ez a mágikus-karizmatikus erő?

 

Ha visszagondolunk Emese álmára, amikor a Turul-madárral (Napistennel) találkozott, akkor eszünkbe juthat a Szent Grál misztériuma is. Vajon Nimród ivadékai, így például Attila, Álmos, Árpád, a Szent Grál hordozói lehettek? Vajon elkódolva – lelkükben, aurájukban, avagy sejtjeikben – egy titkos isteni program volt elrejtve? Ezt a vérvonalat pedig, amely nem mellesleg bennünk folytatódik, valamilyen isteni logika irányíthatta? Nemde, a zsidó-keresztény Biblia ezt a „kiválasztotti” státuszt fenntartja a saját népének? Akkor ők is (egyes bibliai szereplők) a Grál egyik leágazásai lettek volna, vagy sem?

Mindemellett feltűnt egy francia vonal is, tudniillik, a Merovingoké, amelyekről azt állítják egyes kutatók, hogy szintén Nimród leszármazottai voltak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Trójából nyugat felé vándorló francia ősök (gallok) sokáig vendégeskedtek a Kárpát-medencében, kifejezetten a Pilis- és Visegrádi-hegység körzetében alakították ki fővárosukat. Ráadásul a Meroving-vérvonalat mintegy megalapozó Mária Magdolna életének kutatói szerint a Szent Grál éppen Mária Magdolna méhe volt, ami pedig már egybevág a magyar Emese álmával kapcsolatban elmondottakkal. S akkor még Jézus és a Szent Grál kapcsolatáról egy szót sem ejtettünk.

Sok ilyen és hasonló kérdés és összefüggés jelzi, jelöli ki számunkra az igazságkeresés útját.

A Szent Grál misztériumait fejtegetve spekulációink között találjuk az ősi vérrokonságok sorát. Feltételezve, hogy a Szent Grál a vérrel öröklődik, adódik tovább akár látens módon is egyik generációról a másikra.

Ha ez így van, akkor érdemes megvizsgálni a nimródi népek történelmét és összefonódásait. Ami pedig azért nehéz, mert oly sok előítélet tapad az egyes népekhez, továbbá oly sok a történelemhamisítás, hogy szinte ki sem látszik az igazság. De intuitív módon, spirituális módszerekkel és egónak folyamatosan takaréklángon tartva sikert érhetünk el.

Ne feledjük el, hogy ezek szent hagyományok, s mint ilyenek a saját ősvallásunk – a napvallás – szerves részei, hiszen mitikus-szakrális témákat érintenek és lelkünknek szólnak.

Végezetül tudatosítsuk a hatályos magyar alaptörvény ide vonatkozó néhány részletét:

2011.évi CCVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról1

A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. 

(…)

1.FEJEZET

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA

 

1.§ (1) Mindenkinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához.

(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.

(3) A lelkiismereti vagy vallási meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása és megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny vagy hátrány nem érhet. (…)

Aki harmonizálni szeretné személyiségét, annak figyelmébe ajánlom a 2017-ben induló EGÓMENTESÍTÓ KURZUSOMAT.

Az EGÓMENTESÍTŐ KURZUS várható időtartama egy év.

A NAPVALLÁS TANÍTVÁNYI KURZUSA előreláthatólag ezután vagy átfedéssel indul. (Ennek előfeltétele az egómentesítő kurzuson való sikeres részvétel.)

A KURZUSOK vezetője: Száraz György

Helyszíne: Dunakeszin található Naptemplomunk

Jelentkezés: napvallas@gmail.com

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

  • Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)
  • Aurafejlesztő és Meditációs Klubjainkon
  • Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)
  • Bel- és Külföldi zarándoklatainkon
  • a Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott Istentiszteleteinken
  • Szer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)
  • Főnix programunkon
  • Ébresztő Táborunkban

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

napvallas@gmail.com

szernap@gmail.com

 

Száraz György

Boldog napot!

Recent Posts